Följande seminarier hölls 2010

 

Patientsäkerhet

Den 13 april 2010 arrangerade Stiftelsen för Medicinsk Forskning i Skellefteå tillsammans med Länsläkemedelskommittén ett seminarium på temat ”Patientsäkerhet”. Det var cirka 100 åhörare, läkare, sjuksköterskor, farmacevter, patient- och pensionärsmedlemmar samt allmänhet och politiker.

 

Kurt Boman inledde med att påpeka att patientsäkerhet under de senaste åren varit ett högprioriterat område såväl i Sverige som utomlands. Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har prioriterat sex huvudområden. I Sverige får cirka 8 % vårdskador varav 10 % får bestående skador. Skadorna medför för 105000 patienter 630000 extra vårddygn till en kostnad av 5,7 miljarder. Särskilt läkemedelsanvändningen hos äldre är ett stort och växande problem.
 

Ulrika Gillespie och Jeanette Jonsson
 
Ulrika Gillespie, apotekare och doktorand, Akademiska sjukhuset, Uppsala, talade om ”Apotekare i akutsjukvården” – ett sätt att öka patientsäkerheten och minska läkemedelsorsakad sjukvård.
 
Cirka 400 patienter, 80 år och äldre, lottades i en studie- och en kontrollgrupp. Studiegruppen fick träffa en apotekare när de kom till sjukhuset, under vårdtiden och när de skrevs ut. Medelåldern var 80 år, 65 % kvinnor. De hade bara 25 % av normal njurfunktion. Inläggningsorsakerna var många t ex yrsel, lungbesvär, bröstsmärtor och förvirring. De hade i genomsnitt tio receptförskrivna stående läkemedel.
 
Det skedde en genomgång av patientens medicinering. Genomgången ledde ofta till att man kunde upphöra med ett eller flera läkemedel eller att dosen sänktes. Läkaren beslutade utifrån apotekarens råd.
 
Resultat – Studiegruppen gjorde senare hälften så många återbesök på akuten som de i kontrollgruppen under uppföljningstiden. Det gav 1800 kr lägre läkemedelskostnad per patient vilket i Uppsala motsvarade 9 miljoner kronor. På riksnivå skulle arbetssättet innebära besparingar på flera hundra miljoner kronor.
Efter att 2007 ha startat med två kliniska apotekare hade man nu 2010 vuxit till tolv stycken, en riktigt bra utveckling. På en del av Sveriges apotek (kolla själv) kan man beställa tid för att få en genomgång av sina läkemedel.
 
En fråga var om apoteken nu blivit så kommersialiserade och ville sälja så mycket som möjligt, så dyrt som möjligt, när det gällde receptfria läkemedel och fria handelsvaror. Hur kommer det att gå med rådgivningen om läkemedel?
 
PRO-ordförandena i Bureå och Ragvaldsträsk tog bland annat upp att den skriftliga informationen innehåller mycket om biverkningar, som för många äldre är så skrämmande att de avstår att ta mediciner. Läkarna har dålig kunskap om biverkningar och interaktioner. Ja, vi kan bli bättre, blev svaret.
 
I Ragvaldsträsk besökte ”friska” pensionärer personer som hade det besvärligare att komma ut. Besöken uppskattades mycket, en stunds samtal, en kortare promenad ute, hjälp med att handla - ett bra initiativ. Fys på recept efterlystes, liksom att man behövde näringsriktig kost för de äldre, då kanske de kunde slippa läkemedel.
 
Anna-Lena Sunesson (landstingsledningen) och överläkare Ulf Oscarson (även chefsläkare) på Skellefteå lasarett, informerade om vad man prioriterat det senaste året. T ex var noga med att tvätta händerna ofta, bland annat mellan varje patient. Använd dessutom alltid handsprit. Resultatet av det är att antalet infektioner vid ingrepp m m har börjat sjunka, men kan bli bättre. När det gäller klädsel ska man ha kortärmad rock, för att kunna tvätta sig ordentligt.
 
Man arbetar mycket för att minska fallolyckor genom att använda riskbedömnigsblankettens frågeställningar som gjorde att man kunde förebygga skador. Detsamma gäller tryckskador som minskat.
 
När det gäller korrekta uppgifter i läkemedelslistorna informerade Ulf Oscarson om att överensstämmelsen har förbättrats en hel del, men kan bli ännu bättre.
 
Maria Lingehall och Eija Aktell pratade bland annat om vikten av bra kost, vikten av att kommunicera så att personal och patient förstår varandra. Fallskador kostade 2005 5 miljoner kronor. Det är viktigt att dokumentera vad man gör, utvärdera insatserna och utveckla rutiner, organisation m m. På Västerbottens kirurgoperationer används en checklista för att få bra, likartade och säkra operationsrutiner som minskar patientskadorna. En ny patientsäkerhetslag kommer 2011.
 
Jeanette Jonsson, apotekare, Sjukhusapoteket, Skellefteå lasarett, pratade om läkemedelsgenomgång hos äldre. Man genomförde två träffar per patient. 88 % av patienterna hade minst ett läkemedelsproblem, i genomsnitt 3½ per patient. Många läkemedel behövdes inte. Socialstyrelsen har tagit fram listor på läkemedel som kan utgöra en risk för äldre som hade använts.
 
Benzodiazepiner hade gått från 3 till 2 %
Neuroleptika hade gått från 12 % till 10 %
Andelen med tre eller fler psykofarmaka från 20 % till 15 %
Protonpumpshämmare från 34 % till 28 %
 
Ändringen av genomsnittligt antal patienter sjönk från 12,1 läkemedel till 10,5. Kostnaderna minskade med cirka 2000 kr/år och patient eller drygt 1 miljon per år totalt.
 
Mötet avslutades med frågor och svar. Vi är på rätt väg men ha tålamod och arbeta systematiskt och säkert. 2012 kan vi kanske ha en nationell läkemedelslista som gör att listorna är riktiga och kan användas av alla förskrivare för att undvika t ex dubbelförskrivning av läkemedel.
 
Seminariet blev mycket lyckat och uppmärksammades av TV2 Västerbotten (sändes 13 april, kl 18:10, 19:15 och 22:15). Norran rapporterade från mötet och Västerbottens Folkblad skrev samma morgon om seminariet utifrån vår utsända pressinformation.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies