Stipendiater 2019

 

Seminarium och stipendieutdelning fredag den 13 december, Skellefteå lasarett

 

Stiftelsen för Medicinsk forskning i Skellefteå anordnade seminarium och stipendieutdelning i lasarettets aula på luciadagen. Magdalena Johansson har under våren disputerat med avhandlingen "Venös tromboembolism - epidemiologi med fokus på riskmarkörer". Magdalenas disputation uppmärksammades i centralhallen på Skellefteå lasarett. Professor Kurt Boman höll ett kort tal och därefter hängdes Magdalens porträtt på vår "wall of fame".

Därefter hölls seminarium och stipendieutdelning. Stiftelsen utsåg för 2019 nedanstående stipendiater.

 

 

Övre rad från vänster; Kurt Boman, Bengt Norrfors, Mona Olofsson. Nedre rad från vänster; Tomas Ruthström, Klas Holmgren, Magdalena Johansson, Ulf Forsberg.

 

Tomas Ruthström erhöll 2500 kr för sin retrospektiva studie på återfall av venös tromboembolism och riskfaktorer därför.

Ulf Forsberg får medel för inköp av forskningsutrustning. Klas Holmgren som disputerat i december 2019 samt Magdalena Johansson tilldelades 15 000 kr vardera. Bengt Norrfors, f.d. forskningssköterska fick en hedersgåva vid dagens ceremoni.

 

De som erhållit medel höll mycket intressanta och upplysande föreläsningar som sina forskningsprojekt och resultat. Dessutom berättade Mona Olofsson och Kurt Boman om aktuell forskning kring hjärtsvikt och amyloidos.

 

 

Magdalena Johansson vid "hängningen" av sin forskartavla den 13 december. Foto: Mona Olofsson

 

 

FORSKNINGSANSLAG våren 2019

 

Stiftelsen för medicinsk forskning i Skellefteå har beviljat forskningsanslag till angelägna forskningsprojekt inom viktiga och vanliga folkhälsoproblem och sjukdomar

 

Magdalena Johansson, disputerad, har fått medel för fortsatt forskning inom ett område som avser risk för återinsjuknande i blodpropp i ben eller lungor. Den är viktig för att kunna förebygga återfall i blodpropp

 

Cecilia Johansson har tilldelats medel för att studera förändring av vikt och blodtryck och risken för få förmaksflimmer från tiden vid mönstring fram till medelålder. Resultaten kan bidra till att finna förebyggande metoder att förhindra insjuknande i förmaksflimmer.

 

Kristina Johansson får anslag för en studie på risken av alkoholkonsumtion och insjuknandet i hjärnblödning. Studien baseras på befolkningsmaterial i Västerbotten och kan ge mer kunskap om detta risksamband

 

 

Simon Vikström kommer att studera risken att drabbas av olika typer av hjärtinfarkt baserat på Västerbottens hälsoundersökningar och MONICA-projekten. Studien har betydelse för att identifiera förebyggande åtgärder att drabbas av hjärtinfarkt.

 

Jon Brännström får medel för sitt avhandlingsarbete, som belyser ett mycket angeläget område av biverkningar av psykofarmaka. Särskilt viktigt är utvärdera risk för fall och benbrott vid användningen av psykofarmaka.

 

Fr.v. Simon Vikström, Kristina Johansson, Magdalena Johansson, Cecilia Johansson, Jon Brännström. Foto: Mona Olofsson

 

 

Stipendiater 2018

 

Stipendieutdelning fredag den 14 december 2018, Skellefteå lasarett

 

Stiftelsen för Medicinsk forskning i Skellefteå uppmärksammade Sofia Anderssons disputation i centralhallen. Efter ett kort tal av professor Kurt Boman hängdes Sofias porträtt upp tillsammans med de tidigare disputerade Skellefteborna på vår "wall of fame".

Sofia har disputerat med avhandlingen "Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer"

Därefter hölls stipendieutdelning i lasarettets aula. Stiftelsen utsåg för 2018 nedanstående stipendiater.

 

 

Övre rad från vänster Simon Vikström, Jan-Håkan Jansson, Sofia Andersson, Klas Holmgren och Kurt Boman.

Nedre rad från vänster Marianne Degerman, Margareta Brännström och Kristina Johansson

 

Simon Vikström

7 500 kr - inledande av större projekt genom att med prospektiv fall-kontroll studie undersöka de traditionella riskfaktorerna hos individer med förstagångsinsjuknande i hjärtinfarkt med hypotesen att dessa skiljer sig åt.

 

Margareta Brännström

10 000 kr - kvalitativ studie av multidisciplinärt teams erfarenheter av "etiska ronder" inom integrerad palliativ vård och hjärtsjukvård.

 

Marianne Degerman

Del av resekostnad för att under fysioterapidagar i Stockholm presentera fallförebyggande studie som utförts i Jörn.

 

Jenni Fryxell

Del av publiceringskostnad för artikel med preliminär titel "The effect of advanced palliative and heart failure care on NT-proBNP levels - a substudy of the PREFER study".

 

Vidare utdelades hedersstipendium till senior professor Göran Hallman, Medicinska biobanken samt Kurt Bomans pris till adjungerad professor Jan-Håkan Jansson för deras värdefulla och mångåriga insatser i medicinsk forskning.

 

Pris för bästa poster utdelades med 5000 kr vardera till Klas Holmgren och Kristina Johansson.

 

Stiftelsen vill framföra stort tack till alla som har stöttat Stiftelsen med forskningsbidrag under det gångna året. Ett stöd som är ovärderligt för framtida forskningsinsatser.

 

Stipendiater 2017

 

Stiftelsen för Medicinsk forskning i Skellefteå hade den 15 december 2017 utdelning av forskningsstipendier för 2017. Dessutom utdelades hedersstipendium postumt till apotekare Jan-Erik Ögren för dennes värdefulla och mångåriga arbetsinsats för Stiftelsen.

Vidare utdelades Kurt Bomans pris till professor Gunilla Strandberg, Skellefteå, för hennes mycket värdefulla insatser för omvårdnadsforskning och utbildning.

 

Stipendiater 2017, från vänster: Anna Johansson, Katarina Derblom, Catharina Norberg, Klas Holmberg, ordförande

Kurt Boman,Tina Öhman, Jeanette Beckman-Rehnman. Hedersstipendiat postumt Jan-Erik Ögren - hustrun Marianne

Ögren, pristagare till Kurt Bomans pris Gunilla Strandberg.Foto: Mona Olofsson.

 

 

Följande erhöll stipendier och posterpris

 

Jeanette Beckman-Rehnman

10 000 kr - Forskningsstudie hälsorelaterad livskvalitet (Health Related Quality of Life; HRQoL) hos patienter med diagnosen ankyloserande spondylit (AS).

 

 

Tina Öhman

12 500 kr - Studie PAI-1 som prediktor för att utveckla diabetes mellitus.

 

Anna Johansson och Katarina Derblom

2 500 kr - Magisteruppsats med syfte att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att genomföra suicidriskbedömningar inom psykiatrisk heldygnsvård. 

 

Catharina Norberg

5000 kr - Färdigställande av manus för publicering i vetenskaplig tidskrift. Studien avser att belysa upplevelser och erfarenheter av andlighet bland de allra äldsta.

 

Klas Holmgren

12 500 kr - Studien "Faktorer som påverkar långsiktigt stomiutfall efter främre resektion för rektalcancer" ingår som del i doktorsavhandling.

 

Pris för bästa poster utdelades med 5000 kr vardera till Mona Olofsson och Klas Holmgren.

 

Stiftelsen vill framför ett stort tack till alla som har stött Stiftelsen med forskningsbidrag under det gångna året. Ett stöd som är ovärderligt för framtida forskningsinsatser.

 

 

Stipendiater 2016

 

Stiftelsen för Medicinsk forskning i Skellefteå hade den 9 december 2016 utdelningar av forskningsstipendier för 2016. Dessutom utdelades hederstipendium till Roger Sjögren för mångårig och mycket värdefull insats för Stiftelsen.

 

Före stipendieutdelningen förärades Jeanette Beckman Rehnman en minnestavla i centralhallen för hennes doktorsavhandling i november 2015.

 

Fr v. Jeanette Beckman Rehnman och Bertil Ekstedt

 

Vidare utdelades Swante Allgulanders och Jan-Erik Ögrens pris för värdefulla insatser inom läkemedelsanvändning till Bertil Ekstedt. Bertil gjorde en utomordentligt fin och givande exposé över det mångåriga arbetet att förbättra all användning utifrån läkemedelsstatistik, arbete inom läkemedelskommitté, information till medarbetare och kritisk granskning av nya läkemedel.

 

Bertil betonade också det mångåriga intresset och engagemanget kring läkemedelsfrågor som finns i Skellefteå med många hängivna medarbetare, där Jan-Erik Ögren varit engagerat drivande under sin yrkeskarriär.

 

Följande erhöll stipendier och posterpris


Margareta Brännström

10 00 kr: – Närståendes erfarenheter av integrerad hjärtsjukvård och palliativ vård – en intervjustudie.


Eva-Britt Norberg

5000 kr: – PREFER-interventionens påverkan på deltagarnas ADL-förmåga, en jämförelse mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp.


Ingrid Olofsson

2500 kr: – Höftfraktur som komplikation efter stroke – ett kvalitetsmått? Planering av studie och etisk prövning av densamma.


Maria Hedström

2500 kr; – Att vetenskapligt undersöka effekten av bildterapi i grupp som rehabiliteringsinsats för unga kvinnor  i åldern 20-30 år, sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Sammanställning av enkät, intervjumaterial, bearbetning, analys och sammanställning av forskningsrapport.


Mona Olofsson

3 000 kr för årets bästa poster.


Stiftelsen vill samtidigt framföra ett STORT TACK till alla som stött Stiftelsen med forskningsbidrag under det gångna året. Ett stöd som är ovärderligt för framtida forskningsinsatser.

Stipendiater 2015

 

Mona Olofsson uppmärksammades med ett kort tal av professor Kurt Boman. Hennes porträtt hängdes upp på vår ”Wall of fame” i Centralhallen. Jeanette Beckman Rehnman porträtt kommer att hängas upp vid ett senare tillfälle.


Stiftelsen för Medicinsk Forskning i Skellefteå utsåg för 2015 nedanstående stipendiater som får dela på 100 500  kronor.

 


Bakre raden: Ulf Näslund Sofia Andersson, Tage Ljungholm, Ulf Forsberg, Jenny Hernestål-Boman, Boel Stenlund
Främre raden; Jeanette Beckman Rehnman, Mona Olofsson, Ghoncheh Yazdani, Carola Westerlund, Kristina Johansson, Magdalena Johansson och Kurt Boman

 

Mona Olofsson, BMA, disputerade i maj 2014 med avhandlingen “Hjärtsvikt hos äldre med fokus på diagnos och prognos”. Hon fick 20 000 kr. Jeanette Beckman-Rehnman, sjuksköterska, disputerade i november 2015 med avhandlingen ”Nya metoder att utvärdera effekten av konventionell och modifierad crosslinking-behandling vid keratokonus”. Hon fick 20 000 kr.

 

Ulf Forsberg, överläkare, medicin-geriatrik-kliniken, Skellefteå.

Vid obduktion av patienter som behandlats med hemodialys undersöka förekomst av gasbubblor i lungvävnaden Han fick10 000 kr.


Ghoncheh Yasdani, distriktsläkare, Heimdalls hälsocentral.

Pilotstudie BioCool testas på hudsjukdomen Acne vulgaris – kan den ge en positiv klinisk effekt? Hon fick 10 000 kr


Boel Stenlund / Carola Westerlund, sjuksköterskor, Skellefteå kommun/Erikslid hälsocentral.

Magisteruppsats med syftet att belysa psykiatrisjuksköterskors erfarenheter gällande kosthållning bland personer med psykisk funktionsnedsättning inom kommunens psykiatriboenden, de fick dela på 7 500 kr.


Till hedersstipendiat utsågs Tage Ljungholm för ditt engagemang för sjukvården i Skellefteå och sin stora insats i arbetet med boken om lasarettets historia. Prissumma 5 000 kr.

 

Till pristagare av Kurt Bomans pris utsågs Ulf Näslund som genom hög ambition, uthållighet förknippad med stark vilja och på ett vetenskapligt förhållningssätt tillsammans med medarbetare lyft hjärtsjukvården vid Hjärtcentrum och i Västerbotten till en av de bästa i landet.  Prissumma 25 000 kr.Ulf Näslund och Kurt Boman

 

Pris för Bästa poster delades mellan Magdalena Johansson och Sofia Andersson, de fick 1 500 kr vardera.

Stipendiater 2014

 

Stipendieutdelning fredag den 12 december 2014, Skellefteå lasarett.


Eva Britt Norberg Disputerade våren 2014 med avhandlingen “Dagliga aktiviteter bland äldre personer med kronisk hjärtsvikt – begränsningar och möjligheter. Hon får 20 000 kr.


Jenny Hernestål Boman Disputerade våren 2014 med avhandlingen ”Fibrinolytic factors in relation to anthropometry and incident type 2 diabetes”. Hon får 20 000 kr.

 

Deras porträtt har hängts upp tillsammans med de tidigare disputerade Skellefteborna på vår ”wall of fame” i lasarettets centralhall.  
 


Från vänster: Jan-Erik Ögren, Jenny Hernestål Boman, Eva-Britt Norberg, Kurt Boman  Foto: Mona Olofsson

 

Kristina Johansson, ST-läkare, medicin-geriatrik-kliniken

får 10 000 kr för delprojekt i framtida doktorandutbildning.


Mikael Lundmark,ST-läkare, kirurg-ortoped-kliniken

Får 10 000 kr för randomiserad multicenterstudie avseende fascieförslutning vid laparoskopisk ärrbråckskirurgi.


Chih-Han Kung, läkare, kirurg-ortoped-kliniken

Får 10 000 kr för forskningstid i ett doktorandprojekt om ventrikelcancer, en analys av det nationella registret för esofagus- och ventrikelcancer (NREV)


Annette Broberg, biomedicinsk analytiker, Klin kem lab, Skellefteå

Får 10 000 kr för rörstudie, avseende vilket rör som är mest lämpligt för PAI-1-antigen analyser av de vanligt förekommande rörtyperna; EDTA-plasma, citratplasma samt stabilyteplasma.


Khai Åkerström Nguyen, ST-läkare, Anderstorp hälsocentral

Får 7 000 kr för upporganisering av Operation smile i Asien och i Sverige. Arbetar för att många länder ska kunna bygga upp egna operationslag. Ju tidigare man kan operera gom- och läppspaltsproblem ju bättre resultat.


Eva Eurenius, disputerad, Folkhälsoenheten, Staben för verksamhetsutveckling, Skellefteå lasarett

Har ansökt om ett bidrag för att kunna delta i 22:a European Congress i Prag, maj 2015. Hon får 8 250 kr, hälften av den beräknade totalkostnaden.
 
Till hedersstipendiat utsågs Tobias Näslund, för stort personligt engagemang i samarbetet mellan Stiftelsen och Umeå universitet. Han får 5000 kr.
 
Till pristagare av Swante Allgulanders pris/Apotekare Jan-Erik Ögrens pris utsågs dr Claes Lundgren för förtjänstfulla insatser inom geriatrik och läkemedelsbehandling, Prissumma 25 000 kr.

 

Jan-Erik Ögren och Claes Lundgren Foto: Mona Olofsson

Stipendiater 2013

 

Stipendieutdelning fredag den 20 december 2013, Skellefteå lasarett.

 

I centralhallen på Skellefteå lasarett uppmärksammades Ulf Forsbergs disputation med ett kort tal av professor Kurt Boman och Ulfs porträtt hängdes upp tillsammans med de tidigare disputerade Skellefteborna på vår ”wall of fame”.

 

Ulf Forsberg hänger upp sitt porträtt på "Wall of fame".

 

Därefter hölls stipendieutdelning i lasarettets aula. Stiftelsen för Medicinsk Forskning i Skellefteå utsåg för 2013 nedanstående stipendiater, som får dela på 137 500 kr.
 
Ulf Forsberg, dialysen

Disputerade våren 2013 med avhandlingen “Förekomst  och risker med luftmikro-embolier under hemodialys och metoder att undvika dessa. Han fick 20 000 kr.


Jeanette Beckman Rehnman, ögonkliniken

12 500 kr för ”Utvärdering av nya behandlingsmetoder vid hornhinnesjukdomen keratokonus”.


Karl-Anton Forsberg, psykiatriska kliniken

12 500 kr för ”Mera rörelse med aktivitetsfrämjande TV-spel för personer med psykisk funktionsnedsättning.


Johan Åhlin, Campus, Skellefteå

12 500 kr för ”Deltagande i forskarkurser och konferenser inför sin disputation 2015.


Margareta Brännström, Institutionen för omvårdnad, Campus, Skellefteå

10 000 kr för undersökning av ”Palliativ vård i livets slutskede vid kornisk hjärtsvikt.


Lovisa Burman, kirurg-ortopedkliniken, Skellefteå

10 000 kr för färdigställande av manuskript för publicering av ”Nya antikoagulantia i klinisk vardag”


Cecilia Johansson, kirurg-ortopedkliniken, Skellefteå

10 000 kr för färdigställande av manuskript för publicering ”Beskrivning av patienter med förmaksflimmer som inte behandlas med antikoagulantia”.


Johannes Norberg, medicin-geriatrikkliniken, Skellefteå

5 000 kr, för Pilotstudie – Förmaksflimmer + demenssjukdom = antikoagulantia? Ett kvalitets- och förbättringsarbete


Helen Stenlund, psykiatriska kliniken, Skellefteå

5 000 kr för sin forskning om ”Utfall av två typer av psykiatriska/psykologiska greppbehandlingar med och utan inslag av djur och kreativt skapande”


Johan Hambraeusoch Kjerstin Segerstedt-Hambraeus

Fick dela på 5 000 kr för att planera en hälsoekonomisk studie på interventionell utredning och behandling av långvarig smärta.

 

Till hedersstipendiater utsågs Hubert Sjödinoch Mikael Eriksson som varit till ovärderlig hjälp för forskningen vid medicinkliniken i Skellefteå. De fick dela på 10 000 kr.

 

Till pristagare av Kurt Bomans pris, utsågs professor Lars Weinehall för ett långt och värdefullt forskningsarbete i Skellefteå och Västerbotten. Prissumman var på 25 000 kr.

 


Från vänster -  Hubert Sjödin, Johan Åhlin, Lars Weinehall, Karl-Anton Forsberg, Mikael Eriksson, Jeanette Beckman Rehnman, Johannes Norberg, Helene Stenlund, Ulf Forsberg, Maragareta Brännström, Cecilia Johansson, Kurt Boman

Stipendiater 2012

 

Stipendieutdelning tisdagen den 13 december 2012, Skellefteå lasarett

 

Från vänster - Jenny Hernestål Boman, Marcus Lind, Mona Olofsson, Ulf Forsberg, Claes Lundgren, Eva Britt Norberg, Christer Wiklund, Anders Roos, Ellinor Ädelroth och Kurt Boman
 
Marcus Lind

Disputerade i april 2012, fick 20 000 kr för avhandlingen ”Determinanter för blödningar och ischemiska händelser vid antikoagulantiabehandling”.

 

Ulf Forsberg

Fick 12 500 kr för ”Förekomst och risker med luftmikroembolier under hemodialys och metoder att undvika dessa. Dessa båda delprojekt ingår i hans avhandlingsarbete med planerad disputation våren 2013.

 

Johan Hellberg

Fick 10 000 kr för projketet ”Determinanter för plötslig död.

 

Olav Lindqvist

Fick 10 000 kr för att skriva två vetenskapliga artiklar som kommer att färdigställas och skickas in under första halvåret 2013

 

Fredrik Campbell

Fick 7 500 kr för ett forskningsprojekt om behov av hälsoekonomiska studier på behandling för långvarig icke-cancerrelaterad smärta

 

Claes Lundgren

Fick 7 500 kr för en studie för identifiering av hjärtsviktssjuka med upprepade behov av sjukhusvård och om möjlighet finns att ersätta en andel av vårdtillfällena med sjukvård i hemmet. Samtidigt göra en bedömning om dessa personers läkemedelsbehandling är optimerad.

 

Hedersstipendiat Ellinor Ädelsroth fick 5000 kr samt en storspov.

 

Till postervinnare utsågs följande personer - Anders Roos, Christer Wiklund, Eva-Britt Norberg, Jenny Hernestål-Boman, Fredrik Campbell och Mona Olofsson som gemensamt får dela på 16 000 kr.

Stipendiater 2011

 

Stipendieutdelning tisdagen den 13 december 2011, Skellefteå lasarett

 

Från vänster Jan-Erik Eriksson, Jenny Hernestål-Boman, Rolf Burman, Elinor Jonson, Jeanette Beckman-Rehnman,Heljä Pihkala, Johannes Norberg, Eva-Britt Norberg, Annette Broberg, Svante Bäckström, Gunilla Strandberg, Eva Eurenius, Kurt Boman Foto: Mona Olofsson
 
Heljä Pihkala uppmärksammades i centralhallen på Skellefteå lasarett med ett kort tal av professor Kurt Boman och hennes porträtt hängdes upp tillsammans med övriga disputerade Skelleftebor på vår ”wall of fame”. Hon disputerade i april månad med avhandlingen ”Beardslees preventiva familjeintervention för barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Svenska familjers erfarenheter.
 
Stipendieutdelning i aulan, Skellefteå lasarett. Stiftelsen för Medicinsk Forskning i Skellefteå har för 2011 utsett nedanstående stipendiater.
 
Johannes Norberg/Svante Bäckström

12 500 kr (6 250 kronor vardera) Färdigställande av en vetenskaplig artikel om prevalens i Skellefteå sjukvårdsområde


Eva Eurenius

7 500 kronor. The Salut program in Sweden = Blivande föräldrars självskattade hälsa och BMI i relation till levnadsvanor: Salutsatsningen i Sverige


Gunilla Strandberg

10 000 kronor. Projektledare för samvetsstress bland personal inom äldreomsorg – en intervention.

 

Eva-Britt Norberg

10 000 kr. En förstudie om Hjärtrehabilitering i primärvård – utveckling, implementering och utvärdering av ett arbetsterapiprogram med energibesparing.

 

Jeanette Beckman-Rehnman

10 000 kr. Doktorandprojekt – Utvärdering av nya behandlingsmetoder vid hornhinnesjukdomen keratokonus

 

Jan-Erik Eriksson

3 500 kr. Projektidé, där pengarna bör användas för att utarbeta en projektplan, förstärka den vetenskapliga kompetensen och försöka kontakta en handledare

 

Margareta Brännström

10 000 kr. Implementering av Hjärtsvikt och Palliativa programmet (HOPP) till patienter med svår hjärtsvikt

 

Mats Isaksson

7 500 kr. Skuldersmärta vid hemipares efter stroke. En prospektiv studie av strokepatienter med nedsatt armfunktion

 

Marianne Wallström/Elinor Jonsson

7 500 kr (3 750 kr vardera). Studie Förebygga tvångsåtgärders upplevelser hos vårdpersonal

 

Annette Broberg/Jenny Hernestål-Boman

7 500 kr vardera – Bidrag till forskningskurs, kursavgift, kursmaterial och boende.
 
Hedersstipendiat

Rolf Burman, 5 000 kronor.
 
Pris för bästa poster delas mellan Jeanette Beckman-Rehnman och Eva-Britt Norberg, de får 1 500 kr vardera.

Stipendiater 2010

 

I centralhallen på Skellefteå lasarett uppmärksammades Eva Fhärm, Maria Wennberg och Jonas Andersson med upphängning av porträtt på vår ”wall of fame”.

 

Eva Fhärm

Disputerade i februari med avhandlngen Treatment of Cardiovascular Risk Factors in Type 2 Diabetes - Time Trends and Clinical Practice

 

Maria Wennberg

Disputerade i maj med avhandlingen Biomarkers of Fish Comsumption and Risk of Stroke or Myocardial Infarction

 

Jonas Andersson

Disputerade i oktober månad med avhandlingen Inflammation and Lifestyle in Cardiovascular Medicine.

 

De fick 15 000 kronor vardera.
 
Stipendieutdelningen skedde i aulan, Skellefteå lasarett, den 13 december 2010. Stiftelsen för Medicinsk Forskning i Skellefteå utsåg för 2010 nedanstående stipendiater

 

Ulf Forsberg

Fick 10 000 kr för studie om att unvika luftembolier vid dialys


Lena Hägglund

Fick 10 000 kr för undersökning av effekt av Tai-Chi träning hos äldre med hjärtsvikt under tre månader i Skellefteå, Piteå och Umeå.


Mona Olofsson

Fick 10 000 kr för  kongresspresentation av studier om sjuklighet och dödlighet vid hjärtsvikt.


Hedersstipendiat Lars-Hjalmar Lindholm fick 5 000 kr.

Han är professor vid Allmänmedicin vid Umeå universitet, en mycket framstående forskare, framför allt inom området högt blodtryck, diabetes, hjärt-kärlsjukdom och cancer. Han har över 250 publicerade artiklar. Han har varit av utomordentligt stor betydelse för utveccklingen av forskningen i allmänmedicin och särskild betydelsefull i samverkan mellan Skellefteå och Umeå i utvecklandet av forskarutbildningskurser och forskarskolor.
 

Från vänster: Eva Fhärm, Lena Hägglund, Lars-Hjalmar Lindholm, Mona Olofsson, Maria Wennberg, Ulf  Forsberg, Jonas Andersson,  Kurt Boman

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies