Stipendiater 2009

 

Stipendieutdelning den 11 december 2009 Klockan 10:30 i centralhallen på Skellefteå lasarett uppmärksammades Patrik Wennberg och Karl-Anton Forsbergs disputationer med upphängning av deras porträtt tillsammans med de tidigare disputerade Skellefteborna på vår ”wall of fame”. Patrik Wennberg disputerade i maj med avhandlingen ”Beyond the established risk factors of myocardial infarction. Lifestyle factors and novel biomarkers” och Karl-Anton Forsberg disputerade i oktober med avhandlingen "Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder - studier av metabola och psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa". De fick 15 000 kronor vardera.

 

 

Stipendieutdelningen i aulan klockan 11:00, plan 5, Skellefteå lasarett. Stiftelsen för Medicinsk Forskning i Skellefteå har för 2009 utsett nedanstående stipendiater som får dela på 91 000 kronor.
 
Margareta Brännström

7500 kronor för planering av ett projekt i samverkan med Skellefteå Kommun under namnet ”Liverpool Care Pathway i livets slutskede på äldreboenden”.
 
Anna Forssell

5000 kronor för ”Planering och förberedelser inför intervention och modell/vårdform som integrerar palliativ vård och hjärtsjukvård för patienter med svår hjärtsvikt”.
 
Torbjörn Gustafson

10 000 kronor för projektet ”Rökning som riskfaktor till svår lungfibros”.
 
Marcus Lind

10 000 kronor för att utreda ”Hemostasfaktorer som riskfaktorer för blödningar, ischemiska händelser och död under Waranbehandling”.
 
Eva-Britt Norberg

10 000 kronor för ”Äldre hjärtsviktsjukas erfarenhet av strategier för att klara sitt dagliga liv”.
 
Heljä Pihkala

10 000 kronor för doktorandprojektet ”Barn till föräldrar med psykisk ohälsa – Beardlees preventiva familjeintervention i Sverige”.
 
Jeanette Beckman Rehnman

5000 kronor till planering att delta i en klinisk studie rörande behandling av patienter med hornhinnesjukdomen keratoconus samt utvärdering av två mätmetoder.
 
Gunilla Bäckström

3500 kronor för bästa poster ”Ägget som symbol och ikon – i bild och textuttryck”.
 

På fotot från vänster: Karl-Anton Forsberg, Patrik Wennberg, Heljä Pihkala, Torbjörn Gustafson, Anna Forssell, Marcus Lind, Margareta Brännström, Gunilla Bäckström, Eva-Britt Norberg, Jeanette Beckman Rehnman och Stiftelsens ordförande professor Kurt Boman som delade ut diplomen och checkarna efter en kort presentation av respektive forskares arbete.

 


Gunilla Bäckströms poster: ”Ägget som symbol och ikon – i bild och textuttryck”.

Stipendiater 2008

 

Stipendieutdelning den 5 december 2008 Torbjörn Gustafson får stipendier för doktorsavhandlingen: ”Causes and treatment of chronic respiratory failure. Experience of a national register”.

 


Torbjörn Gustafson berättar lite om sin forskning efter tavelupphängning.Foto: Karin Burman
 
Ulf Forsberg

”Orsaker och risker med luftmikroembolier under hemodialys och metoder att undvika dessa”.
 
Li Nilsson

”Metabola riskfaktorer hos individer med ett enstaka uppmätt förhöjt blodtryck är relaterade till förekomst av framtida hypertoni”.
 
Marianne Burström

”Att färdigställa manus angående; kvinnliga patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt med fokus på trygghet/otrygghet. Avsikten är att publicera en artikel i engelskspråkig vetenskaplig artikel”.
 
Mona Olofsson

”Projektets målsättning är att i en randomiserad, prospektiv studie med 30 patienter jämföra CARDISTA med traditionell vårdprocess”.

 


Längst fram Mona Olofsson, Marianne Burström, Li Nilsson, Torbjörn Gustafson, Ulf Forsberg. Foto: Karin Burman.

Stipendiater 2007

 

Bakre raden: Heljä Pihkala, Eva Fhärm, Olav Lindqvist, Eva-Britt Norberg, Solveig Holmgren, Kurt Boman, Kajsa Henriksson. Nedre raden: Jonas Andersson, Lena Hägglund, Jenny Hernestål-Boman, Margit Lundström, Berit Pettersson, Anna Forssell, Margareta Brännström. Saknas på bild: Elsa Renberg och Jeanette Jonsson. Foto: Karin Burman
 
Margareta Brännström, vårdlärare, sjuksköterska.

Disputerat 2007. Avhandlingens titel: "Ett liv i berg och dalbana: innebörden av att leva med svår kronisk hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård utifrån patienters, närståendes och sjuksköterskors berättelser". Studien var bland annat att människor som står varandra nära har svårt att samtala om döden.
 
Lena Hägglund, vårdlärare, sjuksköterska

Disputerat 2007. Avhandlingens titel: "Man måste vila emellanåt". Patienters självskattade och berättade erfarenheter av att leva med kronisk hjärtsvikt. Avhandlingen visade bland annat att trötthet hos äldre kan misstolkas hos de som har hjärtsvikt. Det är fysisk trötthet, inte mental trötthet. Tröttheten skall behandlas med fysisk träning i stället för med antidepressiva läkemedel. Tröttheten är mest besvärande på morgonen och förmiddagen.
 
Olav Lindqvist, sjukskötare

Disputerat 2007. Avhandlingens titel: "Att leva med kroppsliga förändringar vid obotlig cancersjukdom med fokus på prostatacancer - "Jag är frisk - bortsett från att jag har cancer som är dödlig, men det är liksom en annan sak". Olavs avhandling handlar om att män med obotlig prostatacancer kan uppleva sig friska fastän de vet att de är döende. Olav har intervjuat 20 män mellan 60 och 80 år. En stor del av dem som får prostatacancer kan botas. Diagnosen behöver inte innebära dödsdom.
 
Jonas Andersson

”CRP – riskfaktor vid stroke och intracerebral blödning”.
 
Eva Fhärm

”Familjeläkares uppfattningar om förebyggande av hjärt-kärlsjukdom hos patienter med typ-2 diabetes- en kvalitativ studie”.
 
Jenny Hernestål Boman

”Hemostasfaktorer i Västerbotten; en tvärsnittsstudie från 1990 med uppföljning 1999.”
 
Eva-Britt Norberg

”Fatigue och dess inverkan på hjärtsviktssjuka äldre personers förmåga att utföra dagliga aktiviteter.”
 
Heljä Pihkala

”Barn till föräldrar med psykisk ohälsa – Beardslees preventiva familjeintervention i Sverige.”
 
Margit Lundström

”Att övertyga sin patient – logopedisk röstbehandling ur ett retoriskt perspektiv.”
 
Jeanette Jonsson, Elsa Renberg, Kajsa Henriksson

”Läkemedelsgenomgångar av multisjuka hemmaboende patienter på Heimdalls vårdcentral.”
 
Anna Forsell och Berit Petterson

”Läkares erfarenheter av och attityder till palliativ vård till patienter med svår kronisk hjärtsvikt.”

 

Årets hederspris

Får Solveig Holmgren för sitt förtjänstfulla arbete åt Stiftelsen.
 
Gunilla Bäckström

”Ägget som symbol och ikon – i bild och textuttryck”.
 
Karl-Anton Forsberg

För presentation av studien “Physical health – a randomised controlled life style intervention among persons with a psychiatric disability and their staff” vid den vetenskapliga kongressen European Network for Mental Health Service Evaluation ENMESH 2008 I Krakow, Polen.

Stipendiater 2006

 

Stipendieutdelning den 13 december 2006 samt Eva Eurenius har disputerat Onsdagen den 13 december har Eva Eurenius doktorsavhandling "Physical activity in rheumatoid arthritis" uppmärksammats i centralhallen på Skellefteå lasarett. Där hängdes Evas porträtt upp på "wall of fame".

 


Stefan Escher som håller i porträttet, ordföranden i Stiftelsen Kurt Boman samt huvudpersonen Eva Eurenius.

 


Eva Eurenius och Kurt Boman hänger upp porträttet tillsammans i lasarettets entrehall.

 


STIPENDIATERNA: Övre raden från vänster Claes Lundgren, Eva Fhärm, Mats Isaksson, professor Kurt Boman, Marcus Lind, Ulf Forsberg och Anders Lagerlöf. Nedre raden från vänster Torbjörn Gustafson, Karin Burman, Birgit Hedström, Maria Wennberg, Mona Olofsson och Eva Eurenius.
 
Eva Eurenius, sjukgymnast

Har disputerat i maj 2006 i ämnet: Physical activity in rheumatoid arthritis.
 
Eva Fhärm, distriktsläkare Bureå VC

Får stipendier för sitt arbete att studera ”Onormal glukosmetabolism före hjärtinfarkt samt om det föreligger könsskillnader i riskmönstret”.
 
Ulf Forsberg, överläkare, medicin-geriatrik-kliniken

Får stipendier för sitt arbete att undersöka ”Förekomsten av mikroembolier genererade vid hemodialysbehandling”.
 
Torbjörn Gustafson, överläkare, medicin-geriatrik-kliniken

Får stipendier för sitt arbete att undersöka ”En modell för utvärdering av kvalitet vid långtids oxygenbehandling”.
 
Mats Isaksson, sjukgymnast, rehabcentrum

Stipendium för sitt arbete att studera ”Skuldersmärta vid hemipares efter stroke”.
 
Anders Lagerlöf, läkare, Malå sjukstuga

Stipendier för sin studie av t ex ”Graden av behandlingsuppfyllelse och behandlingsrekommendationer av blodtrycket efter stroke”.
 
Marcus Lind, ST-läkare, medicin-geriatrik-kliniken

Stipendier för sin studie av ”Trombomodulin som prediktor för kliniskt relevanta blödningar hos Waranbehandlade”.
 
Claes Lundgren, överläkare, AHS-VIOOL

Stipendium för sitt initiativ, idoghet, engagemang, entusiasm med att ta fram FAS-UT 2. Det är en bok med konkreta råd hur man utvärderar insatt läkemedelsbehandling, hur man avslutar behandling som inte ger avsedd nyttoeffekt eller ger mer eller mindre besvärande biverkningar.
 
Mona Olofsson, fysiologassistent, forskningsenheten

Stipendium för sitt arbete att studera ”Betydelsen av CRP och natriuretiska peptider hos äldre patienter med misstänkt hjärtsvikt i primärvården”.
 
Maria Wennberg, dietist, Heimidall vårdcentral

Stipendium för sitt arbete med att studera ”Fiskintag och risk för stroke i norra Sverige”.

 

Två hederspris från Stiftelsen går till:
Birgit Hedström, Value & Friends och Karin Burman, forskningsenheten får hederspris för exemplarisk skötsel av allehanda administrativa uppgifter inom Stiftelsen.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies