Stipendiater 2005

 

Stiftelsen för Medicinsk forskning i Skellefteå har delat ut stipendier till 16 olika projekt. Dessutom delades pris till en tandläkare som har disputerat och det delades också ut ett hederspris. 18 stipendiater fick dela på 104 000:-.
 

På bilden från vänster främre raden Jenny Hernestål, Mona Berggren, Annette Broberg, Lena Hägglund, Li Nilsson, Thomas Suh, Kurt Boman, ordförande i Stiftelsen för Medicinsk Forskning i Skellefteå. Bakre raden från vänster Kerstin Enquist, Eva-Britt Norberg, Gunilla Bäckström, Margareta Brännström, Patrik Wennberg, Karl-Anton Forsberg, Dimitri Kammerson, Jonas Andersson, Anders Lindberg, Stefan Escher. Ej närvarande: Cecilia Escher och Elisabeth Holmborg.
 
Anders Lindberg, tandläkare

För sin disputation med avhandlingen: Resin composites. Sandwich restorations and curing techniques.

 

Thomas Suh, läkare

Hederspris för all hjälp med språkgranskning av vetenskapliga artiklar, postrar m m.
 
Jonas Andersson, läkare

” Medel för att bearbeta studiedata och artikelskrivande om livstilsinterventionens effekt på hemostas och CRP av hälsohemsintervention hos överviktiga med nedsatt glukostolerens, prediktorer för insjuknande i diabetes hos överviktiga med nedsatt glukostolerens och betydelse av adherence för effekt på kardiovaskulära determinanter vid livsstilsintervention hos överviktiga med nedsatt glukostolerens.”
 
Mona Berggren, Annette Broberg, biomedicinska analytiker.

”Presentation av rörstudie på klinisk kemis vårmöte i Örebro eller Nordiska Koagulationsmötet med hjälp av en poster”.

 

Margareta Brännström, sjuksköterska, vårdlärare

”Innebörder av att leva med svår kronisk hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård samt att vara närstående och sjuksköterska till dessa patienter”.
 
Gunilla Bäckström, arbetsterapeut

”Studien är en 10-poängsuppsats inom ramen för magisterutbildning i bildterapi, 40 p, UmU. Studien heter Att rita ett Ägg - enkel övning i bildterapeutiskt arbete”
 
Kerstin Enquist, molekylärbiolog

”En metodstudie där mRNA-nivåerna i lagrade biobanksprover jämförs med nivåerna i färska blodprov”.
 
Cecilia Escher, läkare

”Perioperativ blodsockerkontroll vid diabetes”.

 

Stefan Escher, genetiker

”Ärftlighet hos patienter med torakal aorta-aneurysm (TAA)”.

 

Karl-Anton Forsberg, FOU-samordnare

”Psykiskt funktionshindrade personers fysiska och psykiska hälsa – en kontrollerad randomiserad interventionsstudie”.

 

Jenny Hernestål, biolog.

”Att studera hur hemostasvariablerna tPA-aktivitet, PAI-1-aktivitet och PAI-1-masskoncentration i stabilyteplasma påverkas av 15 års förvaring i -80?C”.

 

Elisabeth Holmborg, sjukgymnast

”PCI-behandlade personers uppfattningar om kranskärlssjukdom och sekundärprevention”.

Lena Hägglund, sjuksköterska, vårdlärare. ”Livskvalitet, trötthet och nedstämdhet hos äldre personer med hjärtsvikt som vårdas i primärvården”.

 

Dimitri Kammersson, sjukgymnast

Studerar behandling av nattlig värk i axelleden.

 

Li Nilsson, läkarstuderande

”Prediktorer i Norra Sverige”. Studier av högt blodtryck.

 

Eva-Britt Norberg, arbetsterapeut

Ansökan avser artikelmanuset - Aktiviteter i det dagliga livet för äldre personer med hjärtsvikt. Artikelunderlaget bearbetas nu för att skickas in till en aktuell tidskrift för publicering efter språkgranskning.

 

Patrik Wennberg, ST-läkare

”Livsstilsfaktorers betydelse för risk att insjukna i olika typer av hjärtinfarkt hos män och kvinnor”.

 

Anders Lindberg, tandläkare

Disputerat med avhandlingen "Resin composites. Sandwich restorations and curing techniques". Svensk titel: Kompositer. Sandwichfyllningar och härdningstekniker. Han kommer att få en tavla uppsatt i entréhallens "hall of fame" eller "wall of fame" som Anders kallar den.
 

Anders Lindberg

Stipendiater 2004

 

Stiftelsen för Medicinsk Forskning i Skellefteå har för 2004 utsett nedanstående stipendiater
 

Från vänster Mona Olofsson, Gunnela Örnberg, Sigbritt Rasmark, Christer Feldt, Ylva Sehlstedt Borg, Kurt Boman, Eva Eurenius och Maria Wennberg. Foto: Torbjörn Gustafson.
 
Christer Felth, bibliotekarie på lasarettet

För sitt förtjänstfulla sätt att bistå med framtagande av medicinska artiklar och litteratur.

 

Eva Eurenius, sjukgymnast

För studier av fysisk aktivitet hos patienter med reumatoid artrit (RA) för att förebygga till exempel hjärtkärlproblem hos denna patientgrupp.

 

Maria Wennberg, dietist

För studier om kostens betydelse vid hjärtkärlproblem. Patienterna från MONICA- och Västerbottensprojektet används.

 

Sigbritt Rasmark, läkare

För studier av perifer neuropati hos individer med nyligen diagnostiserad diabetes inom Västerbottens hälsoundersökningar.

 

Anders Lindberg, tandläkare

För långtidsuppföljning av användandet av plastfyllningar när kvicksilverfyllningar avvecklades vid lagning av hål i tänderna.

 

Mona Olofsson, fysiologassistent

För studier av sambandet mellan peptidnivåer (NT-pro BNP, BNP, ANP) och ekokardiografiska variabler på patienter med misstänkt hjärtsvikt i primärvården.

 

Ylva Sehlstedt Borg, barnmorska

För studier av akupunkturbehandling av premenstrual dysphoric disorder (PMDD) som är en svårare form av premenstruellt symtom (PMS) hos kvinnor.

 

Gunnela Örnberg, röntgensjuksköterska

För studier av barn som genomgår röntgenundersökning.

Stipendier 2003

 

Stiftelsen för Medicinsk Forskning i Skellefteå delar ut årets stipendier 12 december 2003.
 

Sjukvårdsdirektör Carin Nilsson och Kurt Boman med stipendiaterna Annchristine Fjellman-Wiklund, Lena Stenvall, Karl-Anton Forsberg,
Claes Lundgren och sittande Jan Remmets.

 


Torbjörn Gustafson som ej kunde närvara vid stipendieutdelningen.
 
Annchristine Fjellman-Wiklund

För sin avhandling: ”Musicianship and teaching. Aspects of musculoskeletal disorders, physical and psychosocial work factors in musicians with focus on music teachers”.
 
Torbjörn Gustafson

”Yrkesexposition och lungfibros”. Jan Remmets – ”Utvidgad ekokardiografisk undersökning för att undvika över- och underdiagnostik av hjärtsvikt”.

 

Karl-Anton Forsberg

”Viktminskning i grupp”.

 

Claes Lundgren

Ta fram handbok med konkreta råd för utsättning av läkemedel med utbildningsprogram benämnd FAS-UT.
 
Karl-Anton Forsberg och Lena Stenvall

”Patienters erfarenhet av ”rehabilitering till häst” i psykiatrisk vård”.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies