Stipendiater 2002

 

Lars Johansson, överläkare, medicin-geriatrik-kliniken, Skellefteå lasarett

Disputerat på avhandlingen: ”Hemostasfaktorer vid kardiovaskulär sjukdom med särskilt anknytning till stroke”.
 
Fredrik Lindberg, överläkare, kirurgkliniken

Disputerat på avhandlingen om ”Effekterna på blodcirkulationen och risken för djup ventrombos av koldioxid pneumoperitoneum”.
 
Marcus Lind, läkare, medicin-geriatrik-kliniken, Skellefteå lasarett

För arbete med ”Hemostas- och fibrinolysfaktorers betydelse som prediktorer för allvarliga blödningar hos antikoagulantiabehandlade”. En prospektiv studie.
 
Maria Wennberg, dietist, barnkliniken, Skellefteå lasarett

För två studier. ”Prospektiv fall-kontroll studie av fiskkonsumtionens betydelse för strokerisk och dito för hjärtinfarktrisk”.

 

Anderstorps vårdcentral

För två utvecklingsprojekt: ”Anderstorpsmodellen för rehabilitering av smärtpatienter och dito för diabetesvården”.
 
Annika Lindström, sjuksköterska psyk kliniken, Eva Hedström-Boman, sjuksköterska operationsavdelningen, Skellefteå lasarett

För en studie ”Sjuksköterskors och undersköterskors upplevelser av arbetsklimatet. En enkätstudie vid fyra slutenvårdsavdelningar”.
 
Jeanette Lycksell, Inger Wiklund-Åberg, arbetsterapeuter rehabcentrum, Skellefteå lasarett

För att under fem års tid drivit rehabiliteringskurser för bröstcanceropererade. Resultatet har presenterats på en Världskongress för arbetsterapeuter.
 
Lena Liljedahl, sjuksköterska operation, Helena Lindberg, sjuksköterska intensiven, Skellefteå lasarett

För en studie av ”Läkares erfarenheter vid beslut att avstå hjärt-lungräddning”.

Stipendiater 2001

 

Patrik Wennberg

För en prospektiv studie av riskfaktorer och hemostasvariabler vid olika typer av hjärtinfarkt. Unikt arbete. Högt vetenskapligt värde. Resultatet kan eventuellt leda till att man bättre kan förutse vilka som kan drabbas av hjärtinfarkt.
 
Mona Olofsson

För ekokardiografisk studie på patienter med misstänkt hjärtsvikt vid Heimdalls vårdcentral. Hittills funna resultat: mindre än hälften av patienter med diagnosen hjärtsvikt har verkligen verifierad hjärtsvikt. Spar pangar för sjukvården och leder till rätt behandling av patienterna. Ett värdefullt arbete.
 
Lars Andersson

För att studera hur ärrbildning vid kärlkirurgiska omoperationer avsevärt försvårar.
 
Fredrik Nilsson

För en studie om födelsevikten hos patienter födda i Norsjö och Skellefteå med omnejd under åren 1924—34 och födelseviktens betydelse för utveckling av aortaaneurysm.
 
Anette Broberg, Mona Berggren och Anna Granlund

För metodutvärdering av preanalytisk variation i hemostasvariabler.
 
Olav Lindqvist

För två genomförda pilotstudier: 1. patienters bedömning av vårdkvalitet i palliativ avancerad hemsjukvård 2. innebörden av fenomenet trötthet för patienter med cancersjukdom i palliativ fas.
 
Anneli Lundberg och Pia Wernersson

För omvårdnadsforskning inom forskningsprojektet HeartNet.

Stipendiater 2000

 

Barnmorskan Pia Olsson

För ett framgångsrikt avhandlingsarbete, om barnmorskans möte med nyblivna föräldrar, vilken väckt stor uppmärksamhet.
 
Informationsapotekare Kenth Markgren

För det idoga arbetet med att hålla nere ökningstakten för läkemedel. Bland annat med hjälp av jämförande statistik för att stimulera till analys och erfarenhetsutbyte samt vid behov leda till förändringar vid receptförskrivning. Mål att bedriva en kostnadseffektiv läkemedelsbehandling.
 
ST-läkaren Maria Löfgren

För en studie av patienter med akuta buksmärtor p g a störningar i tarmens blodförsörjning.
 
Sjuksköterskan Anna Forsström

För en studie av patienter med svår hjärtsvikt i Hemsjukvården.
 
Sjukgymnasten Annchristine Fjellman-Wiklund

För sitt doktorandarbete ”Muskuloskelettala besvär och psykosociala arbetsmiljöfaktorer hos musiklärare”.
 
Maud Alvin, Catrin Hällgren, Ulla Lundmark och Berith Nyström, Anderstorps vårdcentral

För ”Diabetesvård i utveckling – patienter som partner”.

Stipendiater 1999

 

Överläkare Martin Björck, kirurgkliniken

För att studera aortaopererade patienter.
 
Överläkare Jan-Håkan Jansson, medicin-geriatrik-kliniken

För att komma närmare gåtan hjärtinfarkt.
 
Forskningssjuksköterska Bengt Norrfors, medicin-geriatrik-kliniken

För att studera hur hjärtinfarktpatienter behandlas med bl a olika läkemedel. Mätdata t ex ålder, kön, kolesterolvärde, blodtryck, vikt, rökning. Vad som ordinerades vid utskrivningen från sjukhuset och vad som användes efter ett år. Följs vårdprogrammens rekommendationer?
 
Sjuksköterskorna vid geriatriska mottagningen Gunilla Johansson, Lena Harnesk, Märta Forsgren och Eva Granstedt

För - ”Skola” för anhöriga, rörande hur man hanterar demensproblematiken i avsikt att förbättra de anhörigas situation".
 
Barnmorska Maria Forsmarker

För att intervjua ett antal kvinnor som nyligen har fått barn och ett antal kvinnor som befinner sig i livets slutskede för att försöka uppnå en enhetlig definition på andlighet.

Stipendiater 1998

 

Martin Björck, överläkare

"On intestinal ischaemia after aortoiliac surgery. Epidemiological, clinical and experimental studies".
 
Lars Johansson, överläkare

”Hemostasfaktorer som prediktor för stroke i Västerbotten”.
 
Annchristine Fjellman-Wiklund, sjukgymnast

”Musculoskeletal discomfort of music teachers”.
 
Eva Eurenius, arbetsterapeut

”Uppfattningar av egna begränsningar och möjligheter för fysisk aktivitet hos personer med reumatoid artrit”.
 
Björn Ljung, präst

För suicidforskning.

Stipendiater 1997

 

Stig Örjestad

 

Raquel Vasguez-Aquilar

 

Margareta Westerlund

”Vårdpersonalens upplevelser av en svår arbetsperiod på ett gruppboende för dementa”.
 
Eva Eriksson - Lidman

 

Eva Eurenius – Ingela Nyström

 

Helena Rantatalo – Inger Wiklund-Åberg

 

Maria Hellgren

Stipendiater 1996

 

Martin Björck

 

Jan-Håkan Jansson

 

Lars Johansson

 

Sara Lindvall

 

Eva Jonsson

Stipendiater 1995

 

Fredrik Lindberg, läkare

För studier av risken för djup ventrombos i samband med laparoskopisk kirurgi (titthålskirurgi).

 

Marianne Burström, sjuksköterska

För studier av behov och stöd som hjärtsviktpatienter behöver.
 
Lars-Mikael Lundmark, Berit Pettersson, sjuksköterskor

För studier avseende vilket informationsbehov som föreligger hos patienter med nyligen genomgången hjärtinfarkt och vilket innehåll en sådan information bör innehålla.

Stipendiater 1993

 

Överläkare Martin Björck

”Hur kunna upptäcka och tidigt ingripa vid dålig tarmgenomblödning efter operation på stora kroppspulsådern?".
 
Överläkare Jan-Håkan Jansson

”Hemostasfaktorer som riskfaktor för hjärtkärlsjukdom”.
 
Överläkare Miguel Nadal

”Vasopressinets dygnsrytm”.
 
Barnmorska Pia Olsson

”Blivande och nyblivna föräldrars möte med barnmorska på vårdcentral”.
 
Apotekare Kenth Markgren

”Studier av läkemedel hos äldre på sjukhem och servicehus, speciellt avseende polyfarmaci”.

Stipendiater 1992

 

Överläkare Mats Brännström

”Hemostasfaktorer som prediktor för död, hjärtinfarkt och stroke i Västerbotten”.
 
FV-läkare Ingemar Bylesjö

”Epidemiologiska och patogenetiska studier av intermittent porfyri”.
 
Arbetsterapeuterna Monica Amberger och Monica Vidman-Lundmark

”Utvärdering av Sunnaas ADL-index vid behandling hos strokepatienter.
 
Arbetsterapeut Ingrid Olofsson

”Studie av sittproblem hos dementa”.

Stipendiater 1991

 

Överläkare Miguel Nadal

”Sekretion och funktionell reserv av vasopressin hos äldre patienter med störd minnesfunktion”.
 
Överläkare Torbjörn Gustafson

”Kalium och magnesium i skelettmuskulatur vid astma och KOL”.

Stipendiater 1990

 

Överläkare Jan-Håkan Jansson

 

1. Tryckning av akademisk avhandling för erläggande av medicine doktors grad ”Studies on haemostasis in deep vein thrombosis, ischemic heart disease and hypertension, with special reference to the fibrinolytic system".

 

2. ”Blodproppsbenägenhet - en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom”.

Stipendiater 1989

 

Överläkare Torbjörn Gustafson

”Oral magnesium administration vid diuretikabehandling”. Överläkare Svante Allgulander för studie över urininkontinens hos 85-åringar och äldre.

Stipendiater 1988

 

Överläkare Leif-Göran Carlsson, medicinkliniken

För att studera övre gastrointestinala blödningar inom Skellefteå sjukvård.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies