Forskning vid andra kliniker

 

Under 1990-talet påbörjades klinisk forskning på kirurgkliniken genom överläkare Martin Björck. Martin Björck hade påbörjat sina studier på tarmischemi vid kirurgkliniken i Umeå. Dessa arbeten överfördes till Skellefteå när Martin kom till kirurgkliniken som överläkare och blev ansvarig för uppbyggnaden av kärlkirurgin. Hans arbete resulterade i en klinisk avhandling "On intestinal ischaemia after aortoiliac surgery. Epidemiological, clinical and experimental studies" 1998. Martin inspirerade sedermera flera doktorer vid kirurgkliniken till att bedriva klinisk forskning och efterhand resulterade det också i en klinisk avhandling av Fredrik Lindberg "Carbon dioxide pneumoperitoneum - hemodynamic consequences and thromboembolic complications" 2002. För närvarande arbetar hos Martin Björck överläkare Anders Wanhainen, tidigare Örnsköldsviks kirurgiska klinik med en avhandling om aortaaneurysm och han beräknas disputera redan under hösten 2004.
 
Forskningsutvecklingen inriktades också under 1990-talet till att omfatta omvårdnadsforskning genom barnmorskan Pia Olsson som studerade nyblivna föräldrars möte med barnmorskor i primärvården. Avhandlingens titel blev "Antenatal midwifery consultations, a qualitative study" 2000. Gunilla Åström hade dessförinnan disputerat med en avhandling med titeln ”The meaning of caring as narrated, lived, moral experience” 1995. Sedermera har också Gunilla Strandberg skrivit en avhandling med titeln “Beroende av vård” 2002. Utöver dessa personer pågår nu ett flertal doktorandarbeten inom omvårdnadsforskning, vilket breddat den kliniska forskningen påtagligt inom Skellefteå lasaretts upptagningsområde. Till den allt mer vidgade kretsen av avhandlingar kan numera också läggas en avhandling inom sjukgymnastik där sjukgymnasten Annchristine Fjellman-Wiklund presenterade sin avhandling med titeln "Musicianship and teaching - aspects of musculoskeletal disorders, physical and psychosocial work factors in musicians with focus on music teachers" 2003. Hon inspirerades redan tidigt av klinisk forskning och var en av de personer som fick stöd genom stiftelsens stipendieutdelning och som utgjorde ett viktigt bidrag i hennes utveckling som klinisk forskare. Vid sjukhusapoteket i Skellefteå har allt sedan 1970-talet Jan-Erik Ögren bedrivit mycket givande och kliniskt viktig forskning och kvalitetsarbete. Han är tillsammans med sina medarbetare starkt verksam kring optimal läkemedelsanvändning och Jan-Eriks energi och entusiasm har varit utomordentligt värdefull för många kliniska forskare.
 
Det är med stor glädje man kan följa och inspireras av en fortsatt livlig forskningsverksamhet inom området utvärdering av kronisk läkemedelsbehandling. Detta har blivit särskilt påtagligt i det arbete som numera Claes Lundgren bedriver i färdigställande av den första boken om utsättning av läkemedel.
 
Den aktuella forskningen vid Skellefteå lasarett omfattar således flera inriktningar inom patientnära och angelägna sjukdomsområden, i synnerhet de kring hjärtkärlsjukdomar samt slaganfall, lungsjukdomar, magtarmsjukdomar och forskning kring optimal läkemedelsanvändning. Utöver detta utvidgningen till omvårdnadsforskning inom många områden.
 
Det är med stor tillfredsställelse som jag kan konstatera att det försiggår spännande och en utvecklande, intressant forskning i Skellefteå där forskningsintresset genom åren spridit sig som ringar på vattnet och nu blivit en väl etablerad och integrerad del i sjukvården. Vi möter i dagsläget en spännvidd i forskningen från arbetet av närmast grundforskning inom molekylärbiologi och genetisk forskning till stora kliniska forskningsområden med problemorienterad patientnära klinisk forskning.Den utveckling som skett inom forskningsområdet med stiftelsens hjälp är något som samtliga kan glädjas åt och vara stolta över.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies