Kongresser 2013

 

Inspirationsinternat om äldre och läkemedel 27-28 november 2013 i Stockholm

 

Med stöd av en överenskommelse mellan regeringen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) pågår en nationell satsning för att förbättra vård och omsorg till sjuka äldre. Ett mål är bättre läkemedelsbehandling för de äldre bl a genom att minska användningen av olämpliga läkemedel och minska användningen av läkemedel som påverkar varandra ogynnsamt.

 

Regeringens äldre samordnar Eva Nilsson, Bågenholm, inledde med att tala om ”Bättre liv för sjuka äldre – vi är på rätt väg”.

 

Christina Mörk, geriatriker, Uppsala och apotekare Kristina Sörensen, Uppsala, pratade om ”Läkemedelsgenomgångar i öppen vård”. Alla som är 75 år och äldre som använder minst fem olika läkemedel har rätt till minst en läkemedelsgenomgång varje år.

 

Elisabet Nielsen, apotekare, Uppsala universitet, talade om ”hur viktigt det är att minska dosen vid nedsatt njurfunktion” För personer i 70-80-årsåldern kan njurfunktionen minska till hälften beroende på ålder, vikt, muskelmassa m m.

 

Mikael Hoffman, läkare och chef för stiftelsen NEPI i Lund pratade om ”Roller och ansvar kring patientens läkemedelslista” och ”Hur kan vi samverka bättre kring detta och vad kan kunskapsstöd bidra med”.

 

Dag 2
Patrik Midlöv, specialist allmän medicin, docent, Lunds universitet, talade om ”Fysiologiska förändringar som påverkar läkemedelsbehandling hos äldre”. Faktorer som berörs är bl a kön, ålder, vikt, njur- och leverfunktionen, muskelmassa m m.

Efter varje föredrag diskuterades patientfall i mindre grupper, redovisningarna ledde till ytterligare diskussion. Det visade sig bl a att olikheter i åtgärder ofta berodde på i vilket län man arbetade.

 

Ulrika Frejholt och Frida Nobel, Socialstyrelsen, talade om ”Hur kan vägledningen för läkemedelsgenomgångar underlätta? Åhörarna framförde bl a att Socialstyrelsen ofta framför krav på dokumentation som tar en hel del tid från patientmottagningen. Den lär vara lägst i hela Europa.

 

Lars Nilsson, apotekare, professor, läkemedelssakkunnig i SPF:s pensionärsförening talade om ”Koll på läkemedel”. Satsningen sker i samarbete med PRO och Apoteket. Man har fått 1 miljon för att hålla sju utbildningsdagar (bl a 24 oktober) på Hotell Radison Blue på Arlanda.

 

Yngre äldre – ”friska” har 2-5 olika läkemedel
Äldre äldre – över 80 år
- har många olika läkemedel (över 10 st).
- olämpliga läkemedel för äldre enligt Socialstyrelsen
- olämpliga läkemedel ur interaktionssynpunkt
- ju fler läkemedel som äts desto större risk för biverkningar
- ju fler läkare som ordinerat ju större risk för biverkningar och många läkemedel

 

SPF och PRO har ett mål att till 2017 skall antalet läkemedel för de över 80 år halverats
- dito skall användningen av olämpliga läkemedel för äldre också halverats
- generika som ordinerats får bara expedieras en gång under receptets giltighetstid

 

Eija Häman Aktell, SKL, pratade om ”Att göra skillnad för den äldre med stöd av kvalitetsregister”. Här kan man göra jämförelser med andra orter och lära av andra som lyckats bra.

 

Nina Viberg, SKL, Läkemedelsindikatorerna och projektet Säker läkemedelsanvändning i primärvården, pratade om ”Patientsäkerhetsöverenskommelsen”.

 

Det hela avslutades med exempel från vardagen. Arbetet fortsätter nu på den inslagna vägen ute i kommunerna. Inga nya krav läggs på. Om cirka ett år kommer resultatet för det fortsatta arbetet och hur man sen går vidare. Arrangörerna önskade deltagarna lycka till med det lokala arbetet i kommunerna. Det är viktigt att man arbetar i team som har olika roller, t ex läkare, sjuksköterska, distriktssköterska, patienter, anhöriga m fl. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

 

Skellefteå 2013-12-02
Jan-Erik Ögren, sekreterare

 

 

Förbättra äldres läkemedelsbehandling, Stockholm, oktober 2013

 

Konferensen är en del av verksamheten inom projektet ”Koll på läkemedel”. Det är ett flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling. För 2013 har regeringen anslagit 1 miljon koronor. Konferensen genomförs gemensamt av pensionärsföreningarna PRO och SPF. Deltagande är kostnadsfritt liksom resan.

 

Konferensen leddes av Sten Boström (PRO) och Lars Nilsson (SPF) som inledde med problem kring äldres läkemedelsbehandling. Det välkända fallet Gulli Johansson ”förlorade nästan 10 år av sitt liv” med diagnosen demens som visade sig vara epilepsi. Med rätt behandling kunde Gulli återkomma till livet. Fallet är inte unikt utan bara toppen på ett isberg.

 

Organisationerna har fram till 2017 några mål för de som är 80 år och äldre t ex
- halvera antalet läkemedel för multisjuka
- halvera antalet olämpliga läkemedel till äldre
- att de som är 75 år och äldre och har minst fem olika läkemedel ska årligen erbjudas minst en läkemedelsgenomgång
- högst ett generiskt läkemedel får expedieras under receptets giltighetstid

 

Ett problem är det stora antalet ”stafettläkare”. De gör under en till flera veckor ett bra arbete med akuta sjukdomsfall. De gör sällan några ändringar i medicineringen eftersom de inte kan följa upp resultatet. Patient – läkarkontinuiteten blir givetvis undermålig.

 

Vårdskador i Sverige beräknas kosta mellan 8-30 miljarder och orsakar mycket lidande. Läkemedel är oftast bra, problemet är själva användningen. Mindre än hälften följer läkarens eller andras sjukdoms- eller andra hälsoråd. När det gäller äldres läkemedelsbehandling sker ofta en underbehandling (80 %)på grund av att man avstår att ta medicinen, tar mindre antal doser, avslutar behandlingen i förtid o s v. Kommunerna ansvarar för äldres vård och omsorg, landstinget för sjukvården och läkemedelsordinationerna.

 

Det var en uppskattad kurs och nu åker man hem och informerar sina föreningsmedlemmar och komunledningens ansvar för detta område.

 

Skellefteå 24 oktober 2013
Jan-Erik Ögren, sekreterare

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies