Kongresser  2008 - 2010

 

Rapport från Läkemedelskongressen 8-10 november 2010, Folkets Hus, Stockholm

 

Kongressen, som hade mellan 1000-1100 åhörare, cirka 500 färre än tidigare år. Detta kan eventuellt bero på avregleringen av det statliga apoteksmonopolet. De nya ägarna är eventuellt inte lika angelägna att släppa iväg medarbetarna på fortbildning.
 
Måndag 8 november
- Christofer Fjellner, EU-parlamentariker (M), Bryssel, pratade om ”Makten i Europa” när det rör läkemedelsområdet. Det är inte lätt att få medlemsstaterna att kunna ena sig.
- Christoffer Holmberg, Roche AB, pratade om ”Kan nya läkemedel utvecklas i en ner-åtgående global ekonomi?” Alla världens länder har påverkats av den globala finans-krisen. Utvecklingen av nya läkemedel kräver stora kostnader. 2007 satsade läkemedelsindustrin över 750 miljarder kronor i forskning och utveckling. Varje nytt läkeme-del som når patienter har kostat drygt 9 miljarder kronor att utveckla.
- Tony Björk, apotekare, Apoteket AB, Stockholm, pratade om ”Läkemedelsförmåner finns i alla EU-länder”. Läkemedel är en viktig insatsfaktor i hälso- och sjukvården. Rätt använda ger de vinst både för individ och för samhälle. Läkemedelsförmånen om-fattar oftast en majoritet av befolkningen och finansieras på olika sätt över statsbudgeten.
 
Från Farmacihistoriska sektionen
- Jan-Erik Ögren, apotekare, Skellefteå, pratade om ”Statens monopol att driva apotek upphörde 2009-07-01”. Med anledning av detta hade 20 apotekspensionärer och 10 fortfarande aktiva tagit fram en bok om de 18 apotekens historia i Skellefteåbygden. Det blev en bok på 140 sidor, rikligt illustrerad med färgfoton, d:o svartvita, tidnings-klipp m m som höjde värdet. Med hjälp av ett stort antal sponsorer fick man ihop drygt 80 000 kr till ett tryckfärdigt manus och tryckning samt till spridning av boken. Den spreds till alla som bidragit med material, skrivning m m. Alla apotek i Skellefteå och Norsjö fick 1-2 exemplar, bibliotek, muséet i Umeå, Farmacihistoriska i Stockholm, KB, Landsarkivet i Härnösand, Folkrörelsearkivet på Nordanå, alla farmacevtiska in-stitutioner t ex i Uppsala, Kalmar, Göteborg och Umeå.
 
- Pål Stenberg, apotekare, Malmö, pratade om ”Biomedicinsk forskning på sjukhusapo-teket i Malmö”. Det ledde bland annat till ökat samarbete mellan farmaci och medicin, förbättrad läkemedelsbehandling samt förstärkt professionell profil. Malmö Allmänna Sjukhus är internationellt välkänt inom koagulationsområdet. Sju apotekare och ännu fler läkare har doktorerat sedan samarbetet mellan farmaci och medicin utvecklades.
 
- Fred Fritzon, apotekare, pratade om ”Att dokumentera sjukhusfarmacins historia – en mödosam historia”. När statens monopol att driva apotek upphörde 2009-07-01 tog en grupp apotekare kontakt med Apoteket AB för att via områdescheferna på tillstånd att kontakta cheferna på sjukhusapoteken. Bara tre av 30 hörde av sig, ett dystert resultat. Då kontaktades före detta sjukhusapotekschefer – ”gamla” kollegor. Nu lyckades man få in ett stort antal med kartonger med material som ska katalogiseras och användas för framtida forskning. När det gäller Läkemedelskommittérekommendationer finns ett omfattande material där forskningen kan starta.
 
Övermedicinering
De senaste 5-10 åren har man uppmärksammat en stor övermedicinering av de äldre. Fler än 10 % äter fler än 10 olika läkemedel. Nu har Läkemedelsverket, pensionärsorganisationerna PRO och SPF med flera beslutat att man ska göra något åt missförhållandena.
 
Läkemedelsverket har börjat bygga upp ett ”centrum för bättre läkemedelsanvändning” där man långsiktigt ska följa läkemedlens nytta – risker mot dess kostnad. Idag kostar det mycket att vårda läkemedelsorsakade skador, felaktig användning t ex för höga doser till äldre, an-vändning av läkemedel som är olämpliga för äldre, på felaktig diagnos m m.
 
Pensionärs- och patientföreningar har börjat satsa på utbildning om läkemedel för sina med-lemmar. De ska bli bättre på att ställa frågor till sina läkare, till sitt apotek och till politiker.
 
En undersökning 2008 visade att 36 % av alla kvinnor över 75 år fick olämpliga läkemedel, för männen var siffran 32 %. När det gäller läkemedlet Lipitor (mot höga kolesterolvärden) så är patientens följsamhet efter två år vara cirka 30 %.
 
Pensionärsföreningsmedlemmar ska i studiecirklar lära sig ställa vassa frågor t ex
- Hur vet jag att jag har nytta av medicinerna?
- Vad händer om jag avstår?
- Är det något särskilt jag ska tänka på?
- När ska medicineringen följas upp och av vem – dig eller min distriktsläkare?
- Är det bra att ta så här många mediciner?
 
Läkemedelsgenomgångar av de äldres medicinering bör ske minst en gång per år av apoteka-re, ansvarig läkare, sjuksköterska där nyttan vägs mot risken att drabbas av biverkningar. Vanligaste problemen är för hög dos och att patienten inte hade någon diagnos för det aktuella preparatet.
 
Förfalskade läkemedel
Förfalskade läkemedel är ett växande problem över hela världen där bland annat internethan-deln underlättar dess försäljning och spridning. Förfalskade läkemedel kan helt sakna aktiv-verksam substans, felaktiga substanser, för lågt eller för högt innehåll av verksam substans, föroreningar, felaktig dos.
- 96 % av internetapoteken är illegala
- 62 % av de läkemedel som säljs på nätet är förfalskade eller undermåliga
- Mer än 90 % av de receptbelagda läkemedel som säljs på nätet säljs utan krav på re-cept.
 
Enligt WHO är 10-36 % av alla läkemedel som säljs i U-länderna förfalskade. 1 % av alla läkemedel som säljs i I-länderna är förfalskade. Vid EU:s yttre gräns beslagtogs mer än 500 000 förfalskade läkemedel 2005. Under de tre följande åren var ökningstakten mer än 50 % per år. 2009 beslogstogs över 11 miljoner förfalskade läkemedel. Bland de mest köpta märks potensmedlet Viagra (blåfärgas med märkbläck), p-piller (innehåller vetemjöl), narko-tiska medel, antibiotika (gurkmeja), malariamedel innehöll acetylsalicylsyra istället för kloro-kinfosfat, influensamedlet Tamiflu innehöll lactos och C-vitamin, dopingpreparat med flera. Golvpolish används för att göra tabletterna blanka. Kunden saknar kunskap om diagnos och hur läkemedlet ska doseras och intas, vilket ökar risken för ohälsa, ja rent av dödsfall.
 
Myndigheterna Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Polisen, Tullen varnar alla, särskilt ung-domar, att köpa läkemedel på nätet. Håll er till svensk sjukvård och svenska apotek.
 
Det är i Indien, Kina och Förenade Arabemiraten som de flesta förfalskade läkemedlen pro-duceras och de förs ofta in via London. Det ligger kriminella gäng bakom hela verksamheten. Inga förfalskade läkemedel ännu i Sverige i den legala försäljningskedjan apotek. Patient- och läkemedelsförsäkringen gäller inte för de som använt förfalskade och olagliga läkemedel
 
Jan-Erik Ögren
Sekreterare i Forskningsstiftelsen

 


Läkemedelskongress 19-21 oktober 2009 i Stockholm med temat "Rätt läkemedel - patientnytta med individuell terapi"

 


Medicinska Riksstämman, Stockholm, november 2009 Läkemedelsriksdagen den 22 januari 2008 i Stockholm


 

 

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies