Sofia Andersson

I januari 2018 försvarade Sofia Andersson, institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer; närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter.

 

(Engelsk titel: End-of-life care in residential care homes för older persons: family members and care professionals reported and narrated experiences)

 

Opponent: Professor Anna-Karin Edberg, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Kristianstad.

Handledare: Margareta Brännström, docent

Carl-Johan Fürst, professor

Olav Lindqvist, medicine doktor

 

I Europa blir det blir allt vanligare att äldre personer dör på särskilt boende istället för på sjukhus. Särskilda boenden spelar därför en viktig roll när det gäller vård i livets slutskede. Sofia Andersson har baserat avhandlingen på två kvantitativa studier och två kvalitativa studier. Resultatet från studierna visar på hög vårdkvalitet i livets slutskede på särskilt boende via god omvårdnad men resultatet visar också på förekomst av inadekvat symptomlindring och hög förekomst av smärta, andnöd och ångest de sista dagarna i livet. Tydliga samband framkom mellan ordinerade injektioner vid behov och symptomlindring av smärta. illamående och ångest. Enligt Sofia Andersson kan ett sätt att öka vårdkvaliteten för döende personer vara att det finns ordinerade injektionsläkemedel, att använda validerade smärtskattningsinstrument och att göra munhälosbedömningar. Användandet av standadiserad vårdplan såsom LCP kan vara ett sätt att förbättra vården. Såväl vårdpersonal som de närstående upplevde stöd av den struktur för bedömningar och aktiviteter som LCP ger. Vårdpersonalen upplevde även stöd i att involvera närstående i vården och vårdrelaterade beslut.

 

Sofia arbetar som universitetslektor vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

 

 

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies