Mona Olofsson

Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Umeå universitet, försvarade den 29 maj 2015 sin avhandling "Hjärtsvikt hos äldre med fokus på diagnos och prognos". (Engelsk titel: Heart failure in elderly with focus on diagnosis and prognosis) Opponent var docent, överläkare Tomas Jernberg, Karolinska sjukhuset, Huddinge. Huvudhandledare Kurt Boman, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Umeå universitet, Medicinsk och geriatrisk klinik, Skellefteå lasarett.

 

Bakgrund: Patienter äldre än 75 årbehandlas vanligtvis i primärvården. Förekomsten av hjärtsvikt hos dessa äldreär ca 10% och med en hög risk för död och sjukhusinläggning. Ekokardiografi och natriuretiska peptider (BNP, NTproBNP) är viktiga diagnostiska metoder när detgäller hjärsvikt. Dessa metoder är sparsamt utvärderade hos äldre patienter i primärvården.


Syfte: Att validera den kliniska diagnosen av hjärtsvikt hos äldre patienter och studera betydelsen av olika typer av hjärtsvikt och bakomliggande hjärtsjukdomar med fokus på ålder och kön. Utforska sensitivitet, specificitet, negativt och positivt prediktivtvärde (NPV, PPV) av NTproBNP och BNP hos patienter med systolisk hjärtsvikt och utvärdera betydelsen av ålder och kön på nivåerna hos NTproBNP och BNP. Studera sambandet mellan hjärtsvikt och NTproBNP och total mortalitet och kardiovaskulär mortalitet. Slutligen, studera den prognostiska betydelsen av NTproBNP, kreatinin, estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR), hemoglobin,högkänsligt C-reaktivt protein (hsCRP), kolesterol, samsjuklighet och en säkerställd diagnos av hjärtsvikt för all sjukhusinläggning och kardiovaskulär sjukhusinläggning.


Metoder: Patienterna inkluderades från Heimdalls hälsocentral i centrala Skellefteå. Där fanns ett register med patienter som fått diagnosen hjärtsvikt på kliniska grunder. Patienter som utifrån detta register samt konsekutiva patienter som primärvårdsläkarna på kliniska grunder bedömde ha hjärtsvikt inkluderades i studien. Primvårdsläkarna registrerade aktuella data i en fördefinierad hjärtsviktsjournal. Patienterna remitterades sedan till Forskningsmottagningen, Skellefteå lasarett där ultraljud av hjärtat (MO) och en kardiologkonsultation (KB) genomfördes utifrån hjärtsviktsjournalen, ultraljudsundersökningen och oftast tillgänglig sjukhusjournal. Blodprover togs och förvarades i -70º C för senare analys avbl.a. natriuretiska peptider. NtproBNP analyserades med proBNP immunoassay och BNP med immunoradiometrisk assay. För att registrera totalmortalitet och kardiovaskulär mortalitet användes diagnos från dödsorsaksintyg. Sjukhusinläggningar registrerades från medicin-, kirurgjournaler på Skellefteå lasarett samt från Hjärtcentrum på Umeå Universitetssjukhus. Alla diagnoserna för sjukhusinläggning definierades utifrån ICD-10, (I00-I99 samt transitorisk ischemisk attack, G45.9).


Resultat: Primärvårdsläkarna identifierade 121 kvinnor (medelålder 78 år) och 49 män (medelålder 75 år) medmisstänkt hjärtsvikt varav 39% (51 kvinnor och 16 män) var över 80 år.Hjärtinfarkt (OR:4,3 CL: 1,8-10,6) hypertoni (OR:3,4 CI:1,6-6,9) och förmaksflimmer (OR:2,8 CL:1,0-7,9) predikterade en verifierad diagnos av hjärtsvikt. Hos 45% av alla 170 patienter bekräftades diagnosen hjärtsvikt och var vanligare hos män än hos kvinnor (p=0.02). Bästa NPV för systoliskhjärtsvikt var 88% för NTproBNP vid värdet 200ng/L och 87% för BNP vid värdet20pg/ml. Det fanns ett samband mellan ålder och kön och högre nivåer avNTproBNP. Under 10 års uppföljning (median 4.17 år) dog 49%  (71 av 144 patienter) varav 68% kvinnor och 32% män. I univariat Cox regressions analys fann vi signifikant samband mellan all hjärtsvikt (hazard ratio [HR]: 1.86; 95% konfidensintervall [KI]:1.15-3.01), isolerad systolisk hjärtsvikt (HR:1.95; 95%KI:1.06-3.61), och kombinerad (systolisk och diastolisk) hjärtsvikt (HR:3.28;95% KI:1.74-6.14) med all mortalitet. Detta samband fann vi inte för isolerad diastolisk hjärtsvikt. I multivariat analys fann vi att ålder (HR: 1.11; 95%KI: 1.06-1.17), nedsatt njurfunktion (HR:1.91; 95% KI:1.11-3.29), rökning eller ex-rökning (HR:3.70; 95% KI:2.02-6.77) och NTproBNP (HR:1.01; 95% CI:1.00-1.02)predikterade all mortalitet, däremot ingen typ av hjärtsvikt. Under 10 år har136 (80%) patienter haft totalt 660 sjukhusinläggningar totalt varav 207 kardiovaskulära. Ålder (OR:1.1; 95%KI:1.01-1.15) och underliggande hjärtsjukdom (OR:3.5;95% KI:1.00-11.89) predikterade all sjukhusinläggning. För kardiovaskulär sjukhusinläggning var ålder (OR:1.1;95%KI:1.01-1.12) underliggande hjärtsjukdom (OR:3.4;95%KI:1.04-11.40) och NTproBNP =800 ng/L (OR:4,3;95% KI:1.5-12.50)  signifikantaprediktorer. Hjärtsvikt överhuvudtaget predikterade signifikant tid till första sjukhusinläggning med HR:1.8; 95% KI:1.06-2.94.


Konklusion: Av alla patienter med misstänkt hjärtsvikt bekräftades diagnosen hjärtsvikt i endast 45%. Vi fann ett högt värde av NPV för systolisk hjärtsvikt hos dessa äldre men inte lika högt som man funnit hos yngre patienter. Patienter med systolisk hjärtsvikt hade högre mortalitet än de med diastolisk hjärtsvikt jämfört med referensgruppen utan hjärtsvikt. Patienter med kombinerad hjärtsvikt hade ännu högre risk för total och kardiovaskulär mortalitet. Ålder, nedsatt njurfunktion, NTproBNP och rökning eller ex-rökning predikterade mortalitet. Ålder och underliggande hjärtsjukdom var prediktorer för all sjukhusinläggning och tillsammans med NTproBNP predikterade de även kardiovaskulär sjukhusinläggning.

 

 

Jeannette Beckman Rehnman

Leg sjuksköterska. Disputerat vid Institutionen för klinisk vetenskap/oftalmiatrik, Umeå universitet. Titel på doktorsavhandlingen: New methods to evaluate the effect of conventional and modified crosslinking treatment for keratoconus.


Nya metoder att utvärdera effekten av en crosslinking-behandling vid hornhinnesjukdomen keratokonus. Med ny resonansteknologi är det möjligt att mäta den förstärkning som sker i hornhinnan efter en crosslinking-behandling. Även ljusspridningen i hornhinnan efter behandlingen kan användas som ett mått på behandlingseffekten.


Genom att använda dessa mätmetoder är det nu möjligt att på ett objektivt sätt mäta och utvärdera behandlingseffekten direkt på våra patienter.I laboratoriemiljö har man sett att hornhinnan förstärks efter en crosslinking-behandling, men försök att hitta mätmetoder för att mäta upp denna förstärkande effekt direkt på människor har tidigare misslyckats. Därför har grövre metoder, som vanlig synprövning använts för att dokumentera behandlingseffekten.


Vid keratokonus, som är en sjukdom i ögats hornhinna, sker en successiv försvagning och förtunning av hornhinnan. Detta gör att hornhinnan blir toppig och buktar utåt, vilket medför ökade brytningsfel och nedsatt syn. Vid en crosslinking-behandling förstärks hornhinnan vilket gör att sjukdomens förlopp hejdas.


Vi har jämfört den traditionella crosslinking-behandlingen med en ny variant, där vi kombinerat den traditionella behandlingen med en påsydd kontaktlins. Syftet med kontaktlinsen var att pressa tillbaka den toppighet som uppstått. Den nyare behandlingen visade sig dock vara något mindre effektiv. Analyser av ljusspridningen i hornhinnan visade sig var mindre uttalad och kvarstod under kortare tid i kontaktlinsgruppen. Detta betyder att ju mer ljusspridning som ses i hornhinnan och ju längre den finns kvar, desto effektivare är behandlingen. Vidare har vi med hjälp av resonansteknologi kunnat mäta upp den förstärkning som uppstår i hornhinnan efter en crosslinking-behandling, genom att analysera den förändring som sker i hornhinnans rörelsemönster efter behandlingen. Målet framöver är att utveckla ett kliniskt användbart instrument som bygger på resonansteknologi.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies