Heljä Pihkala

Disputerade i april 2011 med avhandlingen ”Beardslees preventiva familjeintervention för barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Svenska familjers erfarenheter. (Engelsk titel: Beardslee's preventive family intervention for children of parents with mental illness. Experiences of Swedish families).

 

Det har varit känt sedan länge att barn till föräldrar med psykisk sjukdom löper en hög risk att drabbas av psykiska och andra problem både under uppväxten och senare i livet. Ändå har vuxenpsykiatrin alltför ofta försummat att möta patienters barn och erbjuda stöd. Beardslees familjeintervention (FI) är den första familjefokuserade och strukturerade metoden som har använts i Sverige i syfte att uppmärksamma barnen.

 

Avhandlingens syfte var att studera FI:s säkerhet (d.v.s. metoden ger inte skadliga effekter) och lämplighet i Sverige, dess upplevda effekter för familjer och familjeinterventionsprocessen ur alla familjemedlemmars perspektiv. Data samlades med en enkät som gavs till föräldrar och barn (117 föräldrar och 89 barn svarade) en månad efter en FI och med intervjuer med sammanlagt 35 föräldrar och 14 barn. Sjuttiofem behandlare från 29 psykiatriska enheter hade genomfört familjeinterventionerna för familjerna som deltog i studierna.

 

Resultaten visade, att den allmänna tillfredsställelsen med FI var hög både hos föräldrar och hos barn. Nittiotre procent av svaren från föräldrarna och 71 % från barnen var positiva gällande frågor om tillfredsställelse med och allmänna erfarenheter av FI. De rapporterade upplevda effekterna av FI var också övervägande positiva. Skuldkänslor minskade för 89 % av barnen som hade haft skuldkänslor gentemot föräldern innan FI. Kunskap om förälderns sjukdom upplevdes öka för 74 % av barnen. I intervjuerna beskrev barnen en känsla av lättnad och en befrielse från oron över förälderns sjukdom. Barnen rapporterade sammanlagt några negativa effekter; fem barn upplevde ökad oro för föräldern och tre barn sämre mående efter FI. Sammanfattningsvis var familjerna nöjda med sitt deltagande i FI, de rapporterade positiva effekter och andelen upplevda negativa effekter var låg.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies