Margareta Brännström

Margareta Brännström, sjuksköterska, universitetsadjunkt disputerat med avhandlingen "Innebörder av att leva med svår kronisk hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård utifrån patienters, närståendes och sjuksköterskors berättelser. Ett liv i berg och dalbana".


Margaretas forskning är en hjärtefråga för personer med svår hjärtsvikt, deras närstående och vårdare
 
Svår kronisk hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd med hög dödlighet och nedsatt livskvalitet. Hela 50 procent av patienterna, företrädesvis äldre, dör inom ett år. Prognosen är således i många fall sämre än för flera vanliga cancersjukdomar. För lindring och avlastning erbjuds patienter och närstående avancerad hemsjukvård dygnet runt.
 
Margareta Brännström, sjuksköterska och universitetslektor, har i sin forskning studeras vad det innebär att leva med svår kronisk hjärtsvikt när man har tillgång till palliativ (lindrande) avancerad hemsjukvård. Studierna bygger på intervjuer med patienter, närstående och sjuksköterskor.
 
Resultatet belyser: att sjukdomsförloppet tvingar patienterna och deras närstående till att symboliskt leva ett liv i ”berg och dalbana”, d v s att pendla mellan att må bättre och sämre, patienternas starka livsvilja trots det ständiga livshotet, de närståendes mycket pressade situation och att en anpassningsbar avancerad hemsjukvård möjliggör ett så gott vardagsliv som möjligt.


 

Lena Hägglund

Lena Hägglund, sjuksköterska och universitetsadjunkt har disputerat med avhandlingen ”Man måste vila emellanåt: Patienters självskattade och berättade erfarenheter av att leva med kronisk hjärtsvikt”

 
Lenas forskning syftar till att göra det lättare att leva med en av våra största folksjukdomar
 
Hjärtsvikt är ett av västvärldens vanligaste sjukdomstillstånd bland människor över 65 år. Det är inte bara påfrestande för individen utan också dyrt för samhället genom många sjukhusinläggningar. Dessutom har hjärtsvikt en diffus symptombild som kan förväxlas med både ålderströtthet och depressioner.
 
Lena Hägglund, sjuksköterska och universitetslektor, har forskat om hur det är att leva med hjärtsvikt. Hennes forskning är både ovanlig och unik. Ovanlig därför att hon speglar flera dimensioner – både fysiska, mentala och sociala. Unik därför att hon fokuserat på patienter i vanlig öppenvård och inte vid avancerade specialistkliniker.
 
Lenas forskning visar att patienter med hjärtsvikt har en markant högre grad av fysisk trötthet jämfört med jämnåriga utan hjärtsvikt. En slutsats är vikten av att noggrant utreda varje patients upplevelser, t ex om tröttheten är fysisk eller mental, och vad tröttheten innebär för individen. Resultaten kan bidra till både effektivare egenvård och sjukvård som i slutändan ger en bättre livskvalitet.
 

 

Olav Lindqvist

Olav Lindqvist , sjuksköterska disputerat med avhandlingen ”Att leva med kroppsliga förändringar vid obotlig cancersjukdom med fokus på prostatacancer: jag är frisk – bortsett från att jag har cancer som är dödlig, men det är liksom en annan sak.”

 
Olavs forskning visar att man trots obotlig cancer kan känna sig frisk.
 
Vid obotliga cancersjukdomar förändras kroppen på olika sätt. Besvär som smärta, trötthet och illamående är vanliga.
 
Olav Lindqvist är sjuksköterska och vårdutvecklare vid AHS-Viool. Han har undersökt hur patienter med obotlig cancer själva upplever och hanterar de kroppsliga förändringar under sjukdomsförloppet. Resultaten visar att patienterna faktiskt kan uppleva sig friska så länge förändringarna är under kontroll och går att förstå. Men när besvären tilltar eller förändras, eller när nya tillkommer, kommer känslan av att vara sjuk tillbaka. Det sätt på vilket patienterna talar om dåtid, nutid och framtid förändras också. När besvären tilltar uttrycker man att tiden krymper.


Olavs forskning visar hur viktigt det är att vårdpersonalen är aktiv och snabb i sina åtgärder. Det ger också insikt i att man måste utgå från den sjukes egen berättelse för att förstå hur man ska hjälpa. När vårdpersonalen ser saken ur patienternas perspektiv kan de ge ännu bättre vård och stöd i livets slutskede.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies